Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować Cię, że korzystanie z niektórych funkcjonalności strony www.snsklep.pl (zwanej dalej „Sklepem”) wymaga przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym w przypadku korzystania przez Ciebie z określonych usług dostępnych w Sklepie, Administrator będzie przetwarzał twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania usług, z których korzystasz. W niektórych przypadkach aktywność podejmowana przez Ciebie w ramach Sklepu może również uzasadniać przetwarzanie twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

Pragniemy wyjaśnić, że przetwarzanie twoich danych odbywa się wyłącznie w celu zrealizowania twoich zakupów oraz w celu umożliwienia nam informowania cię o naszej ofercie i dopasowania jej do twoich potrzeb. Prosimy abyś zapoznał się z treścią niniejszej Polityki Prywatności co pozwoli Ci zrozumieć podejmowane przez Administratora czynności przetwarzania danych.

W celu zrozumienia podejmowanych przez Administratora czynności przetwarzania danych, prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności.

Administrator.

 1. Administratorem danych osobowych, które przekazujesz nam podczas korzystania z usług dostępnych w Sklepie jest spółka W.P.C. SPORT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272494, NIP 5272528019 (zwana dalej „WPC SPORT”).
 2. Twoje dane osobowe zbierane są przez WPC SPORT wyłącznie od Ciebie, w szczególności podczas rejestracji konta użytkownika, dokonywania zakupów w sklepie internetowym, korzystania z usługi Newslettera, czy też korzystania z innych funkcjonalności Sklepu, w tym także poprzez zapisywane pliki cookies.
 3. W przypadku gdy dokonując w Sklepie zakupu określonych produktów, zapłaty dokonasz z wykorzystaniem płatności IAI PAY, administratorem Twoich danych w zakresie procesu płatności będzie IAI Spółka Akcyjna  z siedzibą w Szczecinie przy Alei Piastów 30, 71-064 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325245, NIP 8522470967.
 4. W przypadku korzystania przez Użytkownika z zamieszczonych na stronie Sklepu odnośników witryn zewnętrznych a także udostępnionych w ramach strony odnośników, łączy i usług portali społecznościowych, WPC SPORT wraz z właścicielem portalu społecznościowego oraz dostawcą usług witryny zewnętrznej pełnią rolę współadministratorów danych Użytkownika przetwarzanych na skutek kliknięcie w link ww. odnośników, łączy, usług, etc.

Jakie dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez WPC SPORT?

 1. Zakres Twoich danych jakie są zbierane i przetwarzane przez WPC SPORT uzależniony jest przede wszystkim od zakresu usług z których korzystasz oraz wyrażonych przez Ciebie zgód na przetwarzanie danych osobowych.
 2. W celu dokonania zakupu lub rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:
 • dane użytkownika/zamawiającego – imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres;
 • dane odbiorcy – imię, nazwisko, adres, nr telefonu (w przypadku, gdy odbiorca jest inną osobą niż zamawiający);
 • login oraz hasło, utworzone przez użytkownika (tylko w przypadku rejestracji).
 1. W przypadku gdy użytkownik dokonuje zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, wyrażając przy tym chęć uzyskania faktury VAT zobowiązany jest ponadto do określenia firmy oraz podania NIP.
 2. W celu korzystania z usługi Newslettera użytkownik zobowiązany jest do wskazania swojego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który Newsletter będzie kierowany
 3. W zależności od ustawień przeglądarki użytkownika Sklepu, Administrator może przetwarzać jego adres IP lub inny identyfikator, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.
 4. W przypadku kliknięcia przez Użytkownika w zamieszczony na stronie odnośnik do witryny zewnętrznej lub skorzystania z odnośników portali społecznościowych WPC SPORT przetwarza i przesyła do dostawcy usług witryny zewnętrznej lub dostawy usług społecznościowych informacje o wizycie na stronie Sklepu oraz adres witryny, na której znajduje się aktywowany link, data i czas wizyty na stronie lub aktywacji linku, informacje dotyczące stosowanej przeglądarki, system operacyjny i adres IP.

Jak długo przetwarzamy twoje dane?

 1. W przypadkach, gdy obowiązek przetwarzania danych wynika powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej), dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami.
 2. Dane osobowe zarejestrowanego Użytkownika przetwarzane będą przez czas ważności konta. Po wygaśnięciu konta WPC SPORT może jednak przetwarzać część danych osobowych użytkownika w związku z ciążącymi na nim obowiązkami ustawowymi (np. obowiązek rachunkowy) oraz uzasadnionymi interesami Administratora (np. zabezpieczenie roszczeń).
 3. Z zastrzeżeniem ust. 1-2, w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody – dane przetwarzane będą do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań użytkownika ograniczających tę zgodę.
 4. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – dane przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez użytkownika skutecznego sprzeciwu.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?

WPC SPORT zbiera dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oraz w innych celach określonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Administratora, w szczególności aby:

 • optymalizować proces podejmowanych przez klientów czynności, w szczególności poprzez usprawnienie i ułatwienie procesu zakupu, dostawy, reklamacji czy zwrotu zakupionych towarów,
 • budować ofertę dopasowaną do potrzeb klientów,
 • informować klientów o nowych produktach i obniżkach cenowych w ofercie,
 • dokonywać analiz, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator danych osobowych (WPC SPORT) może przekazać dane osobowe  podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług, agencjom marketingowym oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Niektóre Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub w krajach, które zdaniem Komisji Europejskiej nie zapewniają właściwego poziomu ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych określone w zdaniu poprzedzającym następować może na rzecz podwykonawców naszych usług.

W przypadku przekazania danych określonego w ust. 2 powyżej, przekazywanie Twoich danych osobowych do państw trzecich, w szczególności do USA, następować będzie w oparciu o standardowe klauzule umowne, w których zarówno WPC SPORT, jak i nasz kontrahent zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Przed podpisaniem standardowych klauzul umownych dokonujemy weryfikacji każdego z naszych kontrahentów, który będzie mieć dostęp do Twoich danych osobowych, jak również oceniamy, czy państwo, do którego trafiają Twoje dane osobowe pozwala na egzekwowanie Twoich praw oraz zapewnia Ci skuteczne środki ochrony prawnej albo czy możliwe jest zapewnienie tego bezpieczeństwa przy zachowaniu innych środków uzupełniających. Ponadto w ramach nawiązanej współpracy nasi kontrahenci zobowiązani zostają do zastosowania najwyższych standardów bezpieczeństwa i niezwłocznego przekazywania nam wszelkich informacji, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i zakres przetwarzania twoich danych. WPC SPORT dokonuje okresowej kontroli przetwarzania danych przez kontrahentów i uprawniony jest zarówno do wydawania im zaleceń jak i natychmiastowego zakończenia współpracy.

W przypadku, gdy Komisja Europejska wyda decyzję w przedmiocie stwierdzenia, że dane państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, wówczas przekazywanie Twoich danych osobowych do tego państwa może następować również na podstawie tej decyzji.

W przypadku zastosowania standardowych klauzul umownych i braku decyzji Komisji Europejskiej, przekazywanie Twoich danych osobowych będzie następować wyłącznie w szczególnych sytuacjach, przez które rozumieć należy konieczność wykonania umowy, którą z nami zawarłeś. Również w tej sytuacji dokonujemy wnikliwej weryfikacji każdego z naszych kontrahentów, który będzie mieć dostęp do Twoich danych osobowych, aby zapewnić ich maksymalne bezpieczeństwo.

Kierując odpowiedni wniosek na adres Administratora, w każdej chwili możesz uzyskać kopię Twoich danych osobowych podlegających przekazaniu do państwa trzeciego.

 

Łącza zewnętrzne.

 • Na stronie Sklepu mogą znajdować się łącza do witryn, wtyczki i aplikacje firm zewnętrznych. W przypadku odwiedzania przez Państwa witryn zewnętrznych za pośrednictwem łączy/aplikacji/wtyczek zamieszczonych na stronie Sklepu, operatorzy tych stron mogą gromadzić lub udostępniać informacje na Państwa temat.
 • Wykorzystywanie informacji przez firmy administrujące witrynami zewnętrznymi następuje zgodnie z przyjętą przez nie polityką prywatności, która może odbiegać od zasad niniejszej Polityki Prywatności.
 • Administrator Sklepu nie kontroluje witryn zewnętrznych, w związku z czym zalecamy zapoznanie się z opublikowanymi na przedmiotowych witrynach warunkami polityki prywatności, aby uzyskać informację w zakresie zasad gromadzenia, wykorzystania i ujawniania danych osobowych przyjętych przed administratorów witryn zewnętrznych.
 • Na stronie Sklepu mogą pojawić się udostępnione linki mediów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Tweeter, Youtube, Pinterest. Link do strony internetowej mediów społecznościowych można rozpoznać za pomocą loga danej firmy. Kliknięcie w link, powoduje przekierowanie na stronę stanowiącą odpowiednik Sklepu w portalu społecznościowym. Przekierowanie na stronę portalu mediów społecznościowych powoduje nawiązane połączenia z jego serwerami.
 • W przypadkach określonych w ust. 1-4 na serwer witryn zewnętrznych oraz mediów społecznościowych może zostać przekazana informacja o wizycie na stronie Sklepu. Ponadto do dostawcy usług społecznościowych oraz oferowanych w witrynie zewnętrznej mogą zostać przesłane dalsze dane. Należą do nich przykładowo adres witryny, na której znajduje się aktywowany link, data i czas wizyty na stronie lub aktywacji linku, informacje dotyczące stosowanej przeglądarki, system operacyjny i adres IP.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw, w tym prawa do: 

 • uzyskania wyczerpującej informacji, czy WPC SPORT posiada zbiór Twoich danych, oraz do ustalenia administratora tego zbioru, adresu jego siedziby i pełnej nazwy; 
 • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; 
 • uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane Ciebie dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych; 
 • uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane Ciebie dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej; 
 • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane; 
 • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; 
 • wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez WPC SPORT?

 1. Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na właściwej podstawie prawnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu sprzedaży towarów i świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów (w przypadku świadczenia usług tymi umowami są regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz).
 2. Z kolei podstawą prawną dopasowywania treści usług do zainteresowań użytkowników Sklepu i usług realizowanych przez WPC SPORT, jest zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz pomiary/ analizy i ich udoskonalanie, jak również marketing własny WPC SPORT jest tzw. uzasadnionym interesem administratora danych osobowych.
 3. Przetwarzanie danych w ramach podejmowanych przez Użytkownika na stronie Sklepu aktywności w postaci klikania w odnośniki witryn zewnętrznych oraz portali społecznościowych również następuje na podstawie uzasadnionego interesu administratora.
 4. Przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie dobrowolnej zgody, którą można wyrazić zaznaczając udostępnione użytkownikowi okienko zgody.
 5. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Dodatkowe uprawnienia użytkownika.

 1. W każdej chwili użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec podejmowanych przez WPC SPORT procesów przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie uprawniony do dalszego przetwarzania danych wyłącznie w sytuacji wykazania istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności przysługujących użytkownikowi.
 2. Użytkownikowi przysługuje również uprawnienie do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podejmowane przez kogokolwiek czynności przetwarzania jego danych osobowych.

Bezpieczeństwo

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych przez Użytkowników danych osobowych, w czasie korzystania ze Sklepu, podejmując w tym celu wszelkie niezbędne działania.
 2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny.
 3. Administrator zapewnia, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i osoby, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia lub udostępnienia danych.
 4. Administrator podejmuje niezbędne działania, by podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 5. Administrator wprowadził szyfrowanie danych, w celu zminimalizowania skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 6. Użytkownik powinien dbać o poufność utworzonego przez siebie loginu i hasła, nie udostępniając ich osobom trzecim. Administrator zaleca wylogowanie się przez Użytkownika po zakończeniu korzystania ze Sklepu.

Pozostałe informacje

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Administrator, na podstawie informacji dotyczących wybieranych przez Użytkownika produktów, promocji, z których Użytkownik skorzystał oraz przeglądanych przez Użytkownika materiałów w Sklepie, może w sposób zautomatyzowany przedstawiać Użytkownikowi spersonalizowaną ofertę dotyczącą oferowanych produktów i usług. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych, ani w istotny sposób wpływać na sytuację Użytkownika.
 2. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego i do organizacji międzynarodowej.

Kontakt

WPC SPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Cybernetyki 10

02-677 Warszawa

e-mail: info@snsklep.pl

 

 

Polityka Cookies

Preambuła

Niniejsza Polityka określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika, gromadzonych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez W.P.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

I.    DEFINICJE


1.    Administrator - oznacza W.P.C. SPORT spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-677, ul. Cybernetyki 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000272494, NIP: 5272528019, Regon: 140799701, kapitał zakładowy: 4.000.000,00 złotych.
2.    Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym podmiot zarejestrowany w Serwisie, jak i podmiot niezarejestrowany i korzystający z Serwisu.
3.    Dane osobowe – oznacza informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w sposób bezpośredni lub pośredni, poprzez identyfikator taki jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
4.    Przetwarzanie danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych. 
5.    Udostępnienie danych Zaufanym Partnerom – oznacza zbycie danych osobowych zaufanym partnerom Administratora oraz przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych, marketingowych, 
6.    Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
7.    Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
8.    Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
9.    Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.snsklep.pl.
10.    Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
11.    RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


II.    RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES


1.    Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2.    Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a)    Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b)    Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3.    Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
III.    CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIE
1.    Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a)    Konfiguracji serwisu:
-    dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
-    rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
-    zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
-    zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
-    rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
b)    Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
-    utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
-    poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiającej w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
-    optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
c)    Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
-    dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
-    poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiającej w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
d)    Zapamiętania lokalizacji użytkownika
-    poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
e)    Analiz i badań oraz audytu oglądalności
-    tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
f)    Świadczenia usług reklamowych
-    dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
g)    Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
2.    Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a)    prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
-    www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
-    www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
b)    zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
-    Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
-    Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]
-    Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
-    KissMetrics [administrator cookies: Space Pencil, Inc. z siedzibą w USA]
c)    prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
-    Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
-    Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Warszawie]
-    RTB House [administrator cookies: RTB House S.A. z siedzibą w Warszawie], https://www.rtbhouse.com/pl/privacy/
d)    zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
-    Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
-    Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
e)    wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
-    twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
-    plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
-    Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
f)    prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
-    opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]


IV.    MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES


1.    Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2.    Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3.    Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.


V.    BEZPIECZEŃSTWO


1.    Administrator dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych przez Użytkowników danych osobowych, w czasie korzystania z Serwisu, podejmując w tym celu wszelkie niezbędne działania.
2.    Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny.
3.    Administrator zapewnia, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i osoby, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia lub udostępnienia danych.
4.    Administrator podejmuje niezbędne działania, by podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
5.    Administrator wprowadził szyfrowanie danych, w celu zminimalizowania skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
6.    Użytkownik powinien dbać o poufność utworzonego przez siebie loginu i hasła, nie udostępniając ich osobom trzecim. Administrator zaleca wylogowanie się przez Użytkownika po zakończeniu korzystania z Serwisu.


VI.    POZOSTAŁE INFORMACJE


1.    Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Administrator, na podstawie informacji dotyczących wybieranych przez Użytkownika produktów, promocji, z których Użytkownik skorzystał oraz przeglądanych przez Użytkownika materiałów w Serwisie, może w sposób zautomatyzowany przedstawiać Użytkownikowi spersonalizowaną ofertę dotyczącą oferowanych produktów i usług. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych, ani w istotny sposób wpływać na sytuację Użytkownika.
2.    Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego i do organizacji międzynarodowej.

 

VII.    KONTAKT

W.P.C. SPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Cybernetyki 10
02-677 Warszawa
e-mail: info@wpcsport.pl

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy ważne informacje n/t planowego połączenia spółek W.P.C. Sport Sp. z o.o oraz Kalka Sp. z o.o. Bardzo prosimy o zapoznanie się. Poniższe linki prezentują informacje na temat planu połączenia oraz aktualne odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego dla obu spółek.

Plan połączenia

Plan połączenia oświadczenia

Aktualny odpis W.P.C Sport Sp. z o.o.

Odpis KRS W.P.C Sport Sp. z o.o.

Aktualny odpis Kalka Sp. z o.o.

Odpis KRS Kalka Sp. z o.o.